pierce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pierce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pierce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pierce.

Từ điển Anh Việt

 • pierce

  /piəs/

  * ngoại động từ

  đâm, chọc, chích, xuyên (bằng gai, bằng ghim...)

  khoét lỗ, khui lỗ (thùng rượu...); xỏ lỗ (tai...)

  chọc thủng, xông qua, xuyên qua

  to pierce the lines of the enemy: chọc thủng phòng tuyến địch, xông qua phòng tuyến địch

  (nghĩa bóng) xuyên thấu, xoi mói (cái nhìn...), làm buốt thấu (rét...); làm nhức buốt, làm nhức nhối (đau...); làm nhức óc (tiếng thét...)

  * nội động từ

  (+ through, into) xuyên qua, chọc qua, xuyên vào, chọc vào

 • pierce

  đâm thủng, chọc thủng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pierce

  * kỹ thuật

  chọc lỗ

  đột lỗ

  đục thủng

  dùi

  giùi đục

  xuyên thủng

  xây dựng:

  đâm thủng

  đào lỗ đục lỗ

  khoét thủng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pierce

  14th President of the United States (1804-1869)

  Synonyms: Franklin Pierce, President Pierce

  cut or make a way through

  the knife cut through the flesh

  The path pierced the jungle

  Light pierced through the forest

  move or affect (a person's emotions or bodily feelings) deeply or sharply

  The cold pierced her bones

  Her words pierced the students

  sound sharply or shrilly

  The scream pierced the night

  penetrate or cut through with a sharp instrument

  Synonyms: thrust

  make a hole into

  The needle pierced her flesh