sharp aroma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sharp aroma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sharp aroma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sharp aroma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sharp aroma

    * kinh tế

    mùi thơm mạnh