abrupt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrupt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrupt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrupt.

Từ điển Anh Việt

 • abrupt

  /ə'brʌpt/

  * tính từ

  bất ngờ, đột ngột; vội vã

  an abrupt turn: chỗ ngoặc bất ngờ

  an abrupt departure: sự ra đi vội vã (đột ngột)

  cộc lốc, lấc cấc, thô lỗ

  an abrupt answers: câu trả lời cộc lốc

  abrupt manners: cách cư xử lấc cấc

  dốc đứng, hiểm trở, gian nan

  abrupt coast: bờ biển dốc đứng

  the road to science is very abrupt: con đường đi tới khoa học rất gian nan

  trúc trắc, rời rạc (văn)

  bị đốn, bị chặt cụt; như thể bị đốn, bị chặt cụt (cây...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abrupt

  marked by sudden changes in subject and sharp transitions

  abrupt prose

  Synonyms: disconnected

  exceedingly sudden and unexpected

  came to an abrupt stop

  an abrupt change in the weather

  extremely steep

  an abrupt canyon

  the precipitous rapids of the upper river

  the precipitous hills of Chinese paintings

  a sharp drop

  Synonyms: precipitous, sharp

  surprisingly and unceremoniously brusque in manner

  an abrupt reply