abruptio placentae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abruptio placentae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abruptio placentae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abruptio placentae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abruptio placentae

    a disorder of pregnancy in which the placenta prematurely separates from the wall of the uterus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).