abrupt junction diode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrupt junction diode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrupt junction diode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrupt junction diode.

Từ điển Anh Việt

  • abrupt junction diode

    (Tech) đèn hai cực tiếp giáp dốc thẳng đứng