pipe gang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe gang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe gang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe gang.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe gang

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kíp đường ống

    tổ đường ống