pipe bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe bond

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đoạn vượt vồng (cong) trên đường ống