pipeful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipeful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipeful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipeful.

Từ điển Anh Việt

  • pipeful

    /'paipful/

    * danh từ

    tẩu (đầy) (thuốc lá)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pipeful

    the quantity of tobacco that can be smoked in a pipe at one time