pipe run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe run

    * kỹ thuật

    đoạn ống

    đường ống dẫn

    một đoạn ống