pipe bomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe bomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe bomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe bomb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pipe bomb

    a small homemade bomb usually contained in a metal pipe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).