pipe in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe in.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pipe in

    transport to a destiny through pipes

    We have to pipe in oil

    bring in through pipes

    Music was piped into the offices

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).