pipe arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe arch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòm ống