piperine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piperine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piperine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piperine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piperine

    * kinh tế

    piperin (alcaloit)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • piperine

    Similar:

    piperin: derived from pepper (especially black pepper); source of the hotness of black and white pepper