blip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blip.

Từ điển Anh Việt

 • blip

  * danh từ

  đốm sáng trên màn hình radar

  tiếng nổ lách tách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blip

  * kỹ thuật

  đốm sáng

  sự đáp ứng

  tín hiệu nhiễu

  toán & tin:

  điểm nhạy quang

  điện:

  vạch sáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blip

  a sudden minor shock or meaningless interruption

  the market had one bad blip today

  you can't react to the day-to-day blips

  renewed jitters in the wake of a blip in retail sales

  a radar echo displayed so as to show the position of a reflecting surface

  Synonyms: pip, radar target