gash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gash.

Từ điển Anh Việt

 • gash

  /gæʃ/

  * danh từ

  vết thương dài và sâu; vết cắt dài và sâu

  (kỹ thuật) vết cắt, vết khắc, vết rạch

  * ngoại động từ

  rạch một vết cắt dài và sâu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gash

  * kỹ thuật

  đường rãnh

  khe

  rãnh

  vết khắc

  vệt khắc rãnh

  vết rạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gash

  Similar:

  cut: a wound made by cutting

  he put a bandage over the cut

  Synonyms: slash, slice

  cut: a trench resembling a furrow that was made by erosion or excavation

  slash: a strong sweeping cut made with a sharp instrument

  slash: cut open

  she slashed her wrists