gasholder-typed storage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gasholder-typed storage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gasholder-typed storage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gasholder-typed storage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gasholder-typed storage

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kho kiểu bể chứa khí