gasholder bell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gasholder bell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gasholder bell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gasholder bell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gasholder bell

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chuông bể chứa khí