gashing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gashing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gashing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gashing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gashing

    * kỹ thuật

    sự rạch