convulse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

convulse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm convulse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của convulse.

Từ điển Anh Việt

 • convulse

  /kən'vʌls/

  * ngoại động từ

  làm chấn động, làm náo động, làm rối loạn, làm rung chuyển ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  the island was convulsed by an earthquake: hòn đảo bị trận động đất làm rung chuyển

  country convulsed with civil war: một nước bị rối loạn vì nội chiến

  (y học) làm co giật (bắp cơ)

  to be convulsed with laughter face convulsed by (with) terror

  mặt nhăn nhó vì sợ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • convulse

  make someone convulse with laughter

  The comedian convulsed the crowd

  be overcome with laughter

  move or stir about violently

  The feverish patient thrashed around in his bed

  Synonyms: thresh, thresh about, thrash, thrash about, slash, toss, jactitate

  shake uncontrollably

  earthquakes convulsed the countryside

  cause to contract

  The spasm convulses her facial muscles

  contract involuntarily, as in a spasm

  The muscles in her face convulsed