flash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flash.

Từ điển Anh Việt

 • flash

  /flæʃ/

  * danh từ

  ánh sáng loé lên; tia

  a flash of lightning: ánh chớp, tia chớp

  a flash of hope: tia hy vọng

  (hoá học) sự bốc cháy

  giây lát

  in a flash: trong giây lát

  a flash of merriment: cuộc vui trong giây lát

  sự phô trương

  out of flash: cốt để phô trương

  (điện ảnh) cảnh hồi tưởng ((cũng) flash back)

  (quân sự) phù hiệu (chỉ đơn vị, sư đoàn...)

  dòng nước nâng (xả xuống phía dưới đập để nâng mực nước)

  tiếng lóng kẻ cắp

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tin ngắn; bức điện ngắn

  a flash in the pan

  chuyện đầu voi đuôi chuột

  người nổi tiếng nhất thời

  * nội động từ

  loé sáng, vụt sáng, chiếu sáng

  lightning flashes across the sky: chớp loé sáng trên trời

  chợt hiện ra, chợt nảy ra, vụt hiện lên, loé lên

  an idea flashed upon him: anh ta chợt nảy ra một ý kiến

  it flashed upon me that

  tôi chợt nảy ra ý kiến là

  chạy vụt

  train flashes past: chuyến xe lửa chạy vụt qua

  chảy ra thành tấm (thuỷ tinh)

  chảy ào, chảy tràn ra (nước)

  * ngoại động từ

  làm loé lên, làm rực lên

  eyes flash fire: mắt rực lửa

  to flash a smile at someone: toét miệng cười với ai

  to flash one's sword: vung gươm sáng loáng

  truyền đi cấp tốc, phát nhanh (tin)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khoe, phô, thò ra khoe

  to flash a roll of money

  thò ra khoe một tập tiền

  làm (thuỷ tinh) chảy thành tấm

  phủ một lần màu lên (kính)

  cho nước chảy vào đầy

  to flash in the pan

  làm chuyện đầu voi đuôi chuột

  to flash out (up)

  nổi giận đùng đùng

  * tính từ

  loè loẹt, sặc sỡ

  giả

  flash money: tiền giả

  lóng

  ăn cắp ăn nẩy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flash

  a sudden intense burst of radiant energy

  a momentary brightness

  a short vivid experience

  a flash of emotion swept over him

  the flashings of pain were a warning

  Synonyms: flashing

  a sudden brilliant understanding

  he had a flash of intuition

  a bright patch of color used for decoration or identification

  red flashes adorned the airplane

  a flash sewn on his sleeve indicated the unit he belonged to

  a lamp for providing momentary light to take a photograph

  Synonyms: photoflash, flash lamp, flashgun, flashbulb, flash bulb

  gleam or glow intermittently

  The lights were flashing

  Synonyms: blink, wink, twinkle, winkle

  appear briefly

  The headlines flashed on the screen

  make known or cause to appear with great speed

  The latest intelligence is flashed to all command posts

  expose or show briefly

  he flashed a $100 bill

  protect by covering with a thin sheet of metal

  flash the roof

  emit a brief burst of light

  A shooting star flashed and was gone

  Similar:

  blink of an eye: a very short time (as the time it takes the eye to blink or the heart to beat)

  if I had the chance I'd do it in a flash

  Synonyms: heartbeat, instant, jiffy, split second, trice, twinkling, wink, New York minute

  ostentation: a gaudy outward display

  Synonyms: fanfare

  flare: a burst of light used to communicate or illuminate

  news bulletin: a short news announcement concerning some on-going news story

  Synonyms: newsflash, newsbreak

  flaunt: display proudly; act ostentatiously or pretentiously

  he showed off his new sports car

  Synonyms: show off, ostentate, swank

  dart: run or move very quickly or hastily

  She dashed into the yard

  Synonyms: dash, scoot, scud, shoot

  brassy: tastelessly showy

  a flash car

  a flashy ring

  garish colors

  a gaudy costume

  loud sport shirts

  a meretricious yet stylish book

  tawdry ornaments

  Synonyms: cheap, flashy, garish, gaudy, gimcrack, loud, meretricious, tacky, tatty, tawdry, trashy