flaunt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flaunt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flaunt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flaunt.

Từ điển Anh Việt

 • flaunt

  /flɔ:nt/

  * danh từ

  sự khoe khoang, sự phô trương, sự chưng diện

  * ngoại động từ

  khoe khoang, phô trương, chưng diện

  to flaunt one's new clothes: chưng diện quần áo mới

  * nội động từ

  bay phất phới (cờ...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flaunt

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  khoe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flaunt

  the act of displaying something ostentatiously

  his behavior was an outrageous flaunt

  display proudly; act ostentatiously or pretentiously

  he showed off his new sports car

  Synonyms: flash, show off, ostentate, swank