trashy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trashy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trashy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trashy.

Từ điển Anh Việt

  • trashy

    /'træʃi/

    * tính từ

    vô giá trị, tồi, không ra gì

    a trashy novel: một cuốn tiểu thuyết vô giá trị

Từ điển Anh Anh - Wordnet