trashy goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trashy goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trashy goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trashy goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trashy goods

    * kinh tế

    hàng xấu