winkle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winkle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winkle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winkle.

Từ điển Anh Việt

 • winkle

  /'wi kl/

  * danh từ

  (động vật học) ốc hưng

  * ngoại động từ

  (quân sự) kéo từng bộ phận nhỏ của địch ra mà tiêu diệt

  to winkle out

  nhể ra, lôi ra (như nhể ốc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • winkle

  remove or displace from a position

  Synonyms: winkle out

  Similar:

  periwinkle: small edible marine snail; steamed in wine or baked

  periwinkle: edible marine gastropod

  twinkle: emit or reflect light in a flickering manner

  Does a constellation twinkle more brightly than a single star?

  Synonyms: scintillate

  flash: gleam or glow intermittently

  The lights were flashing

  Synonyms: blink, wink, twinkle