winkle-picker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winkle-picker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winkle-picker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winkle-picker.

Từ điển Anh Việt

  • winkle-picker

    * danh từ

    (thường snh) giày có mũi dài nhọn