wink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wink.

Từ điển Anh Việt

 • wink

  /wi k/

  * danh từ

  sự nháy mắt

  to give the wink to: nháy mắt với, ra hiệu cho

  to tip someone the wink: (từ lóng) ra hiệu cho ai

  nháy mắt, khonh khắc

  in a wink: trong nháy mắt, trong khonh khắc

  not to get a wink of sleep; not to sleep a wink: không chợp mắt được tí nào

  forty winks

  giấc ngủ ngắn (ban ngày)

  * nội động từ

  nháy mắt, nháy mắt ra hiệu

  to wink at someone: nháy mắt ra hiệu cho người nào

  lấy lánh, nhấp nháy (ngọn đèn, sao)

  * ngoại động từ

  nháy, chớp, nhấp nháy

  to wink one's eyes: nháy mắt

  biểu lộ bằng cái nháy mắt

  to wink assent: nháy mắt đồng ý

  to wink at

  nhắm mắt làm ng

  to wink at someone's error: nhắm mắt làm ng trước sai lầm của ai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wink

  * kỹ thuật

  khoảng chớp

  lấp lánh

  sự nháy mắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet