super nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

super nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm super giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của super.

Từ điển Anh Việt

 • super

  /'sju:pə/

  * tính từ

  (thông tục) thượng hảo hạng

  vuông, (đo) diện tích (đơn vị đo) (không phải đo bề dài hay đo thể tích) ((cũng) superficial)

  (từ lóng) cừ, chiến

  * danh từ

  (thông tục) kép phụ

  người thừa, người không quan trọng

  người giám thị, người quản lý

  phim chính

  hàng hoá thượng hảo hạng

  vải lót hồ cứng (đóng sách)

 • super

  siêu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • super

  including more than a specified category

  a super experiment

  extremely large

  another super skyscraper

  Similar:

  superintendent: a caretaker for an apartment house; represents the owner as janitor and rent collector

  ace: of the highest quality

  an ace reporter

  a crack shot

  a first-rate golfer

  a super party

  played top-notch tennis

  an athlete in tiptop condition

  she is absolutely tops

  Synonyms: A-one, crack, first-rate, tiptop, topnotch, top-notch, tops

  extremely: to an extreme degree

  extremely cold

  extremely unpleasant

  Synonyms: exceedingly, passing