superstar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superstar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superstar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superstar.

Từ điển Anh Việt

  • superstar

    * danh từ

    siêu sao

Từ điển Anh Anh - Wordnet