star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star.

Từ điển Anh Việt

 • star

  /stɑ:/

  * danh từ

  sao, ngôi sao, tinh tú

  fixed star: định tinh

  vật hình sao

  (ngành in) dấu sao

  đốm trắng ở trán ngựa

  nhân vật nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi sao (điện ảnh...)

  sao chiếu mệnh, tướng tinh; ((thường) số nhiều) số mệnh, số phận

  to be born under an unlucky star: sinh vào giờ xấu

  one's bright particular star

  mục tiêu mà mình dốc toàn tâm toàn ý để thực hiện

  to see stars

  nổ đom đóm mắt

  * ngoại động từ

  dán sao, trang trí bằng hình ngôi sao

  đánh dấu sao (vào một bản danh sách...)

  có (diễn viên...) đóng vai chính

  a film starring a famous actor: một phim có một diễn viên nổi tiếng đóng vai chính

  * nội động từ

  đóng vai chính

  trội hẳn, xuất sắc

 • star

  (thiên văn) sao, hình sao, dấu sao (

  fixed s.s. (thiên văn) định tinh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • star

  * kinh tế

  hình sao

  * kỹ thuật

  dấu sao (*)

  hình sao

  ngôi sao

  toán & tin:

  dấu sao

  điện lạnh:

  sao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • star

  (astronomy) a celestial body of hot gases that radiates energy derived from thermonuclear reactions in the interior

  any celestial body visible (as a point of light) from the Earth at night

  an actor who plays a principal role

  Synonyms: principal, lead

  a plane figure with 5 or more points; often used as an emblem

  feature as the star

  The movie stars Dustin Hoffman as an autistic man

  be the star in a performance

  mark with an asterisk

  Linguists star unacceptable sentences

  Synonyms: asterisk

  Similar:

  ace: someone who is dazzlingly skilled in any field

  Synonyms: adept, champion, sensation, maven, mavin, virtuoso, genius, hotshot, superstar, whiz, whizz, wizard, wiz

  headliner: a performer who receives prominent billing

  asterisk: a star-shaped character * used in printing

  star topology: the topology of a network whose components are connected to a hub

  leading: indicating the most important performer or role

  the leading man

  prima ballerina

  prima donna

  a star figure skater

  the starring role

  a stellar role

  a stellar performance

  Synonyms: prima, starring, stellar