starkers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starkers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starkers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starkers.

Từ điển Anh Việt

  • starkers

    * tính từ

    <đùa> khoả thân hoàn toàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • starkers

    (British informal) stark naked