starring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starring.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starring

  Similar:

  star: feature as the star

  The movie stars Dustin Hoffman as an autistic man

  star: be the star in a performance

  star: mark with an asterisk

  Linguists star unacceptable sentences

  Synonyms: asterisk

  leading: indicating the most important performer or role

  the leading man

  prima ballerina

  prima donna

  a star figure skater

  the starring role

  a stellar role

  a stellar performance

  Synonyms: prima, star, stellar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).