asterisk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asterisk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asterisk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asterisk.

Từ điển Anh Việt

 • asterisk

  /'æstərisk/

  * danh từ

  dấu sao

  * ngoại động từ

  đánh dấu sao

 • asterisk

  (Tech) dấu sao (*)

 • asterisk

  dấu sao (★)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asterisk

  * kinh tế

  dấu sao (*)

  * kỹ thuật

  dấu sao (*)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • asterisk

  a star-shaped character * used in printing

  Synonyms: star

  Similar:

  star: mark with an asterisk

  Linguists star unacceptable sentences