starred nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starred nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starred giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starred.

Từ điển Anh Việt

 • starred

  * tính từ

  đầy sao

  trang trí bằng sao

  là ngôi sao điện ảnh; kịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starred

  Similar:

  star: feature as the star

  The movie stars Dustin Hoffman as an autistic man

  star: be the star in a performance

  star: mark with an asterisk

  Linguists star unacceptable sentences

  Synonyms: asterisk

  asterisked: marked with an asterisk

  the starred items