starred roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starred roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starred roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starred roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starred roll

    * kỹ thuật

    lô giấy lỏng bùng nhùng