starship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starship.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • starship

    a spacecraft designed to carry a crew into interstellar space (especially in science fiction)

    Synonyms: spaceship

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).