starets nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starets nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starets giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starets.

Từ điển Anh Việt

  • starets

    * danh từ số nhiều startsy

    người hướng dẫn tinh thần trong nhà thờ Chính giáo

    người cố vấn về tinh thần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • starets

    a religious adviser (not necessarily a priest) in the Eastern Orthodox Church