start on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start on

    * kỹ thuật

    khởi đầu