start edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start edge

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cạnh bắt đầu