starter tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starter tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starter tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starter tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starter tile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngói lợp hàng đầu tiên