starter propagation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starter propagation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starter propagation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starter propagation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starter propagation

    * kinh tế

    sự nhân giống men