starter or cranking motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starter or cranking motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starter or cranking motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starter or cranking motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starter or cranking motor

    * kỹ thuật

    bộ khởi động

    cơ khí & công trình:

    máy khởi động động cơ