starter slip ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starter slip ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starter slip ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starter slip ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starter slip ring

    * kỹ thuật

    ô tô:

    vòng góp điện bộ khởi động