starter solenoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starter solenoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starter solenoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starter solenoid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starter solenoid

    * kỹ thuật

    ô tô:

    solenoid máy khởi động (rơle gài khớp)