starter pole shoe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starter pole shoe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starter pole shoe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starter pole shoe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starter pole shoe

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đầu nối cực bộ khởi động