starter switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starter switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starter switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starter switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starter switch

    * kỹ thuật

    ô tô:

    công tắc xông máy