starter ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starter ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starter ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starter ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starter ring

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòng khởi động