starter ring gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starter ring gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starter ring gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starter ring gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starter ring gear

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bánh răng trong khởi động (động cơ)

    vành răng trong khởi động