startup disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

startup disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm startup disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của startup disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • startup disk

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đĩa khởi động