startup form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

startup form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm startup form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của startup form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • startup form

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biểu mẫu khởi đầu