start node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start node.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start node

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mấu khởi